Veiligheid en kwaliteit bij Takkenkamp

Veiligheid en kwaliteit bij Takkenkamp

Even voorstellen

Mijn naam is Robbert Mellendijk. Na mijn HBO studie Integrale Veiligheidskunde, ben vanaf 1 maart 2017 gestart bij Takkenkamp Groep in de functie van KAM-Coördinator. In het eerste jaar ben ik vooral ‘achter de schermen’ bezig geweest. Enerzijds om de organisatie te leren kennen, maar ook om de organisatie voor te bereiden op de VCA** en ISO 9001:2015 audit die in november 2017 (met positief resultaat) plaatsvond. Tijdens deze periode ben ik veel bezig geweest met het schrijven van procedures en de optimalisatie van de ICT-systemen. Een flinke uitdaging, maar (terugkijkend op het vorige jaar) zijn er over de gehele linie flinke stappen voorwaarts gezet!
In dit artikel leest u (voor een deel) hoe bij de Takkenkamp Groep ingespeeld wordt op het verhogen van kwaliteit en het veilig werken op de projecten door het aanbrengen van structuur, het voldoen aan de uitvoeringsrichtlijnen en het uitvoeren van projectinspecties.

Aanbrengen structuur

Het verhogen van kwaliteit gaat hand in hand met het aanbrengen van structuur en regelmaat in de dagelijkse werkzaamheden. Het kwaliteitsmanagementsysteem speelt hierbij een cruciale rol. Mede door het behalen van de ISO 9001:2015 certificering is er een sterke basis gelegd om de kwaliteit in de processen en uitvoering constant te verhogen.
In de aanloop van de ISO 9001:2015 audit zijn de primaire bedrijfsprocessen van aanvraag tot aan facturatie (visueel) uitgewerkt. In deze processen is stap voor stap beschreven wat er gedaan wordt, wie er wat doet, wanneer dit gedaan wordt en wat waar in de ICT-systemen opgeslagen dient te worden. De bedrijfsprocessen zijn hiermee volledig geïntegreerd in het ICT-systeem, waardoor structurele borging en vastlegging ontstaat. Voorbeelden van data die worden vastgelegd zijn o.a. startwerk besprekingen, werkplekinspecties, klachten, afwijkingen en interne kwaliteitsbewakingschecklists.
Door structureel en op de juiste manier vast te leggen, kunnen grote hoeveelheden data op een gemakkelijke manier worden geanalyseerd. Hierdoor kunnen doelstellingen tijdens de jaarlijkse systeembeoordeling omtrent het verbeteren van kwaliteit completer worden opgesteld. Door completer in beeld te hebben waar mogelijkheden tot verbeteringen liggen, kunnen maatregelen effectiever worden opgesteld en uitgevoerd.

Uitvoeringsrichtlijnen

Aan de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de Takkenkamp Groep liggen uitvoeringsrichtlijnen, opgesteld door SKG-IKOB, ten grondslag. Door het behalen en behouden van procescertificaten, laten wij aan de opdrachtgever objectief zien dat de werkzaamheden beheerst worden. Als onderdeel van deze procescertificaten worden steekproefsgewijs door SKG-IKOB controles uitgevoerd waarbij de uitgevoerde werkzaamheden getoetst worden aan de uitvoeringsrichtlijnen. Tevens voeren wij zelf interne kwaliteitsbewaking uit, waarbij tot op uitvoerend niveau door middel van checklists kritisch naar het uitgevoerde werk wordt gekeken.
Eventuele geconstateerde tekortkomingen worden direct in kaart gebracht en geëvalueerd met de medewerkers die het werk uitgevoerd hebben. Door middel van het actief betrekken van de uitvoerende medewerkers bij de interne kwaliteitsbewaking, wordt het bewustzijn om kwalitatief goed werk af te leveren steeds beter.

Project inspecties

In aanvulling op de externe en interne kwaliteitsbewaking, voer ik zelf ook project inspecties uit. Tijdens deze inspecties controleer ik niet alleen de uitvoering van de werkzaamheden, maar let ik er ook op of de opstelling van de processen met betrekking tot het projectbeheer correct gevolgd zijn.
Zo controleer ik onder andere of de benodigde projectdocumentatie op locatie is, of er voldoende werkplekinspecties zijn uitgevoerd, start-werk-besprekingen zijn uitgevoerd en correct zijn gedocumenteerd enz. Tevens check ik de veiligheid van de bouwplaats. Zo beoordeel ik of de steigers opgebouwd zijn conform de steigerrichtlijnen, of risicovol materiaal, materieel en gevaarlijke stoffen op de juiste manier worden ingezet en met de juiste PBM’s worden gebruikt. Daarnaast worden ook de eigen medewerkers en het personeel van onderaannemers gecontroleerd op onder andere het werken volgens de bouwplaatsvoorschriften, het gebruik van PBM’s en de uitvoering van Last Minute Risico analyses (LMRA).
De rapportages van de projectinspecties worden vervolgens voorgelegd aan de betreffende projectleider die, indien noodzakelijk, maatregelen kan treffen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Tevens worden deze inspecties ook doorgezet naar de opdrachtgever, om zo inzicht te geven hoe de kwaliteit en veiligheid op de projecten gecontroleerd wordt en wat er geconstateerd is.

Op deze wijze geef ik dagelijks met veel plezier vorm aan ‘samen beter worden’

Contact

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan gratis een offerte aan via de knop hieronder!

Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op via de knop hieronder!

Gratis offerte aanvragen
Contact